Právní ustanovení

I. Obecná ustanovení

NOKOV s.r.o., tímto vydává podmínky a právní omezení užívání Internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.nokov.cz a dalších registrovaných adresách – dále jen „stránky“. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem Internetových stránek www.nokov.cz je  NOKOV s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.

II. Užívání Internetových stránek

Užívat stránky www.nokov.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.nokov.cz je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.nokov.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

III. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.nokov.cz vycházejí s informací, které poskytuje NOKOV s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto Internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.nokov.cz. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.nokov.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah Internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.nokov.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.nokov.cz.

IV. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.nokov.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.nokov.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení užívání Internetových stránek www.nokov.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. 


V Nosálově dne 15.6.2015
NOKOV s.r.o.

Kovové ploty a brány

Hliníkové ploty a brány

Průmyslové ploty a brány

Garážová vrata

error: