Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku – popisce (návodu k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků – v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Místo plnění 

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy 

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

V. Cena a platba 

Ceny uvedené na webových stránkách www.nokov.cz jsou včetně DPH a platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny (včetně DPH):

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
c) platbou v hotovosti při osobním odběru

U zboží na objednávku či atypických výrobků si vyhrazujeme právo zálohových plateb.

Výše DPH bude u všech objednávek účtována ve výši, která je platná v den vystavení faktury !!!VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy případně po připsání zálohy na účet prodávajícího jeli u některého zboží požadována. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta činí obvykle do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem a musíme jej objednat od výrobců, dodací lhůta se prodlužuje. Zboží expedujeme ihned po jeho obdržení od výrobců.  Přesný datum dodání sdělíme na vyžádání.

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

VII. Dopravní podmínky a poštovné 

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

1. Balíkové zásilky 

a) Kurýrem PPL

Řidič doručí v domluvený den zásilku na udanou dodací adresu – před doručením telefonicky avizuje

  • Jedna objednávka = jedna zásilka
  • Max. hmotnost zásilky 50 kg
  • Nejdelší strana zásilky s max. délkou 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky nesmí přesáhnout 300 cm

b) Českou poštou – balík ,,do ruky“ 

Řidič doručí v domluvený den zásilku na udanou dodací adresu. V případě, že příjemce nezastihne, bude zásilka uložena 5 dnů na nejbližší poště – tam je možno zásilku vyzvednout

V případě zájmu můžeme zásilku zaslat i jako balík ,,na poštu – zásilka zůstane uložena na poště

  • Jedna objednávka = jedna zásilka
  • Max. hmotnost 30 kg
  • Max. rozměr zásilky – součet tří stran, max. 240 cm, max. délka 180 cm

U zásilek splňujících výše uvedené podmínky účtujeme dopravné 99,- Kč

(v případě zaslání balíku poštou účtujeme příplatek 24,- Kč)

2. Paletové / nadrozměrné zásilky

– zásilky překračujících uvedenou váhu a rozměry přepravujeme přepravní společností jako paletové zásilky a dopravu účtujeme dle váhy objednaného zboží.


30 kg ______________   313,- Kč

50 kg ______________   517,- Kč

75 kg ______________   646,- Kč

100 kg ______________   775,- Kč

150 kg ______________   1028,- Kč

200 kg ______________   1285,- Kč

300 kg ______________   1586,- Kč

400 kg ______________ 1886,- Kč

500 kg ______________ 2458,- Kč

700 kg ______________ 2909,- Kč

1000 kg ______________ 3608,- Kč

1500 kg ______________ 4708,- Kč

2000 kg ______________ 5810,- Kč

3000 kg ______________ 8003,- Kč

Výše uvedené ceny platí po celé ČR.

3. osobním odběrem zboží – 0 Kč


Převzetí zásilky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení je nutné sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu. Řidič přepravní společnosti je povinnen zásilku doručit na udanou adresu, nikoliv ji přemisťivat na místo, které si určí zákazník. 

Doprava za zboží doručované na adresu ve Slovenské republice je účtována individuálně dle platného ceníku přepravce.

VIII. Záruka a servis 

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího . O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. V zájmu rychlejšího vyřízení však odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky, jehož adresu můžete nalézt na internetových stránkách.

d) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

IX. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) – pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Vrácení zboží po zákonem stanovené lhůtě řešíme individuálně po vzájemné dohodě.


X. Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání www.nokov.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Tímto zákonem se řídíme a činíme vše pro to, aby jsme tyto osobní údaje ochránili.

Použití registračních informací:

* Objednání zboží nebo služeb vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
* Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
* Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží naše společnost nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání aplikace, aktualizace aplikace apod.
* Veškeré údaje, které uživatel během své registrace nebo objednání zboží nebo služeb poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
* Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky naší společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám.
* Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům naší společnosti
* Naše společnost učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.


XI. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.


XII. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí  zásilku prosím důkladně zkontrolujte, zda není poškozena. Dopravce předloží předávací list, kde svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu již budou veškeré následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.

Kovové ploty a brány

Hliníkové ploty a brány

Průmyslové ploty a brány

Garážová vrata

error: